عرقیات

عرقیات گیاهی

عرقیات گیاهی

عرقیات

عرقیات

عرقیات گیاهی

تولید کننده عرقیات گیاهی

شرکت عرقیات گیاهی

گلاب کاشان

عرقیات گیاهی

شرکتhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
تولید کنندهhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cعرقیات گیاهی
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8Cکاشان
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/Default.aspx?id=%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86تولید کننده
عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/ProductListByGroup.aspx?id=0&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
گلاب و عرقیات گیاهیhttp://baharestan.co.ir/?id=154&txt=%D8%B9%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C

گلاب کاشان

نکاتی طلایی در میزان و نحوه مصرف عرقیات…
میزان و نحوه مصرف عرقیات

گاهی سئوال می شود آیا مزاج ها و طبایع آدمی، لزوماً باید منطبق با طبیعت عرقیات گیاهی باشد و حداقل آیا عرقیات گیاهی تا حدودی باید در راستای طبیعت گرم، سرد و یا معتدل افراد باشد یا خیر؟!

 اساساًمیزان و مقدار مصرف عرقیات در افراد مختلف از زن و مرد و کودک از مهمترین شاخصه های تأثیر و تأثر عرقیات گیاهی است.  نکته مهم در نظر گرفتن طبع و مزاج افراد است به این معنا که در عرقیات پیشنهاد شده جهت کمک درمان، چنانچه طبع فردی گرم باشد باید سعی نمود از عرقیات با طبیعت سرد یا معتدل استفاده شود تا اعتدال و تعدیل مزاج فرد حاصل آید و عرق گیاهی با طبع مثلا گرم به طبع گرم فرد زیان نرسانده و او را به اصطلاح از مرز اعتدال خارج نساخته و یا فرد را که دارای طبع گرم است، آتشین نسازد. امام صادق (ع) پیشوای ششم دنیای اسلام می فرماید: ما اهل بیت رسالت در استفاده و بهره گیری از مواهب و نعمتهای الهی به شیوه اعتدال عمل می نماییم، گرمی را با سردی وسردی را با گرمی پاسخ میگوییم و همواره جانب اعتدال را رعایت می کنیم. مثلاً حضرت خود در مصرف خرما پس از خوردن آن خیار یا انار در جهت اعتدال گرمی یا کالری زیاد خرما، بهره می جستند و افراد رابه تنظیم و رعایت اصول تعدیل و اعتدال رهنمون بودند.

نکته  دوم: برخی عرقیات گیاهی مزه  تند یا گس و یا کمی تلخ دارد، در اینگونه موارد می توان از مقدار کمی آب برای رقیق کردن و یا رفع مزه  تند آن و یا کمی عسل، توت و خرما و یا کمی قند و شکر در تنظیم مزه  عرقیات استفاده نمود. مخصوصاً عرقیاتی را که باید حتماً صبح زود (ناشتا) یا بعداز صبحانه میل نمود در اینگونه موارد بهره مندی از مقدار کمی آب نوشیدنی یا کمی مواد شیرین کننده اشکالی بر تأثیر عرقیات وارد نمیسازد ولی بهتر است عرقیات را به طور خالص تهیه و به طور خالص و بدون افزودنی استفاده نمود.

نکته  سوم: در مورد مقدار و میزان مصرف عرقیات، آنجا که فنجان را به عنوان معیار مصرف مورد نظر در درمان بیماری توصیه نموده ایم، معادل یک استکان است و آنجا که از استکان به عنوان معیار مصرف نام برده ایم یک استکان کوچک است. در مورد کودکان معیار مصرف بستگی به سن کودکان دارد، نوجوانان نصف استکان و کودکان تا سن ده سالگی  ۱/۴تا ۲/۳استکان از عرقیات را میتوان مصرف نمود.

نکته  چهارم: فاصله مصرف میان داروها مخصوصاً داروهای گیاهی نیم ساعت تا یک ساعت زمان مناسب جذب داروی گیاهی است و در برخی مواردهمزمان مصرف چند داروی گیاهی مطلوب است. مثلاً عرق شاتره و عرق کاسنی همزمان و مخلوط مصرف می شود و اثرات آن به مراتب بیشتر از مصرف جداگانه و فاصله دار آن است مگر موارد استثنایی که تأکید بر جداسازی عرقیات باشد که بسته به موارد آن میباشد.

برخی عرقیات تقویتی را هم میتوان در هر زمان مورد مصرف و استفاده قرار داد مانند عرق بیدمشک به ویژه اگر با کمی گلاب و تخم شربتی باشد برای تقویت قلب بسیار مفید است یا عرق کاسنی، عرق نعنا، عرق کیالک و یا عرق زنبق که هم جنبه درمانی دارد و هم جنبه  تقویتی، به هر تقدیر خلوص و سلامت عرقیات گیاهی شرط اول اثرات درمانی آن است.
تاریخ ثبت : 1395/11/17